Selvstændighed og relationer

Ejerbækgaard Højgaards praksis- bofællesskab og læringstilbud


Et mål med den sociale indsats er at understøtte, at borgerne i så høj grad som muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov.

Et væsentligt led heri er, at tilbuddet medvirker til, at borgerne sikres mulighed for personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og fællesskaber, og at borgerne opnår de sociale kompetencer, som deltagelse i aktiviteter og sociale relationer og netværk kræver. Det er væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod dette mål, og at det afspejles i aktiviteter i dagligdagen, i personalets adfærd, i de metoder, der anvendes, og afspejles i tilbuddets åbenhed mod og involvering i og af det omkringliggende lokal- og civilsamfund.

Det er ligeledes centralt for borgernes selvstændighed og relationer, at tilbuddet understøtter borgernes kontakt til og samvær med familie og netværk.


Det er en stor kompetence og force for vores bofællesskab at kunne inkludere og udvikle den enkelte unges sociale kompetencer, så selvstændigt som muligt, i det vores tilbud ligger i private autentiske erhvervsdrivende rammer, hvor den unge dagligt møder lokal- og civilsamfundet, som de hermed danner relationer og spejler sig i.

Ligeledes bliver vi dagligt bekrætet i vores metodiske tilgang i form af et praksisfællesskab, som naturligt udvikler sig i sammenspil mellem de unge og lokal- og civilsamfundet der har sin daglige gang på Ejerbækgaard.

Vi tilbyder fitnesstræning i det lokale fitnesscenter, hvor de unge ligeledes danner relationer og spejler sig i lokalsamfundet.

Vi støtter de unge i at holde kontakt og invitere, samt besøge familie og venner. Ligeledes ønsker vi i samarbejde med den unge beboer, at kommunikere til nærmeste familie om den unges udvikling og trivsel.