Loven og målgruppe

Ejerbækgaard STU
&

Højgaard bofællesskab

Ejerbækgaard STU

Loven, målgruppe og opbygning

Hvad er en STU?


STU står for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, og er et 3-årig uddannelsesforløb, der henvender sig til unge i alderen 16-25 år.
Et sådan uddannelsesforløb er tilrettelagt til den enkelte, og kan være bestående af elementer inden for erhvervsmæssig uddannelse, teoretisk uddannelse, grundskoleuddannelse, fysisk træning, social træning, botræning mm. 
Målet med uddannelsen er at styrke den unge og hjælpe ham/hende til at deltage i voksenlivet og samfundet, at fremme den unges evne til at indgå i sociale sammenhænge. Dette vil indebære, at få et selvstændigt liv, hvor arbejde/uddannelse, botræning og arbejde og/eller uddannelse i så høj grad som muligt for den enkelte vil gå op i en højere enhed.  
 

Loven:


En STU udspringer af "bekendtgørelsen af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov". Denne bekendtgørelse danner natuligvis også grunddlag for Ejerbækgaards tilbud om en STU. Bekendtgørelsen kan findes her.

Vigtige elemnter af bekendtgørelsen er trukker ud herunder, sidst opdateret marts 2020: 


 • § 1. Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

  Stk. 2. Ungdomsuddannelsen retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

  Stk. 3. Kommunalbestyrelsen sikrer, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov orienteres om uddannelsestilbuddet efter denne lov.

 • § 2.

  Stk. 3. Den unge kan modtage kommunalbestyrelsens tilbud indtil det fyldte 25. år.

  Stk. 4. Den unge skal færdiggøre ungdomsuddannelsen senest 5 år efter, at den er påbegyndt.


 • § 4. Ungdomsuddannelsen skal i videst muligt omfang tilrettelægges under hensyn til den enkelte unges kvalifikationer, modenhed og interesser. Ungdomsuddannelsen skal udgøre et planlagt og koordineret forløb.

  Stk. 2. Ungdomsuddannelsen kan indledes med et afklaringsforløb på indtil 12 uger, der skal afdække den unges ønsker og muligheder, herunder for fremtidig uddannelse og beskæftigelse. I forbindelse med afklaringsforløbet udarbejder kommunalbestyrelsen sammen med den unge og forældrene en individuel uddannelsesplan, som indeholder en oversigt over de aktiviteter, herunder vejledningssamtaler og praktikophold, som den unge skal tilbydes.

  Stk. 3. I det tilfælde, hvor man ikke har et afklaringsforløb, udarbejder kommunalbestyrelsen i samarbejde med den unge og forældrene efter kommunalbestyrelsens afgørelse efter § 3, stk. 1, den endelige uddannelsesplan.

  Stk. 4. Kommunalbestyrelsen justerer uddannelsesplanen efter behov og mindst en gang årligt.

 • § 6. Ungdomsuddannelsen består af elementer af undervisning og praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder og institutioner.

  Stk. 2. Ungdomsuddannelsen skal indeholde fag og aktiviteter, herunder boundervisning, der

  1) fremmer den unges personlige udvikling og mulighed for at deltage selvstændigt og aktivt i samfundslivet,

  2) fremmer den unges evne til at indgå i sociale sammenhænge og til at få et selvstændigt og aktivt fritidsliv og

  3) er rettet mod udvikling af kompetencer til brug i uddannelses- eller beskæftigelsessituationer.

  Stk. 3. Praktik i virksomheder og institutioner skal bidrage til at opfylde målene i uddannelsesplanen ved at bibringe den unge

  1) arbejdserfaring og anden erfaring, der sikrer kvalifikationer, som er relevante på arbejdsmarkedet eller for udviklingen af de personlige kompetencer,

  2) erfaringer med arbejde og samarbejde, der er nødvendige for at opnå en fastere tilknytning til arbejdsmarkedet og for at deltage i et aktivt voksenliv, og

  3) indsigt i strukturen og arbejdsforholdene på en arbejdsplads.

  Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om indholdet af undervisningen og de praktiske aktiviteter.

 • § 7. Undervisningstimetallet, der skal være til rådighed for deltagere i ungdomsuddannelsen, skal mindst udgøre 840 timer årligt. Ved fastlæggelse af undervisningstiden regnes 60 minutters undervisning lig med en undervisningstime.


Målgruppe:


En STU henvender til unge mennesker, der ikke har mulighed for at gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse. Uddannelsen kan gives til unge mellem 16 og 25 år. 
Konkret så henvender Ejerbækgaard STU sig til unge mennesker, der søger en STU, hvor praktik, landbrug, dyr, maskine og udeliv er i fokus og har interesse. Ejerbækgaard STU har gode erfaringer med at arbejde med de unge i en autentisk hverdag på gården, hvor dyrehold, landbrug og maskiner udgør en stor del af hverdagen. Den boglige/teoretiske undervisning, som er en del af STU'en, indgår naturligt i hverdagens praktiske gøremål, og STU'en her henvender sig derfor til de unge mennesker, der især har brug for at komme ud og røre sig og bruge kroppen. 
Konkret kan der være tale om at hjælpe unge mennesker med særlige behov. Særligt unge med ADHD, autisme, asperger, tourettes syndrom samt socio-emotionelle forstyrrelser - herunder specielle forbier, angstprægede lidelser, "omsorgssvigtede og sårbare", og andre psykiske lidelser. Netop disse mennesker er vores ønske at hjælpe her på Ejerbækgaard STU. 


Opbygning:

Overordnet opbygning af Ejerbækgaard STU:

Ejerbækgaard STU's overordnede opbygning følger overnævnte bekendgørelse jf. §4, som er skitseres herunder: 

UU Vejleder udarbejder STU-indstilling.

12 ugers afklaringsforløb.

Udarbejdelse af uddannelsesplan med delmål og slutmål.
Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde med UU-vejleder, eleven og STU kontaktperson.

1. år på STU - der evalueres løbende sammen ned eleven og uddannelsesplanen rettes til halvårligt.

2. år på STU - der evalueres løbende sammen ned eleven og uddannelsesplanen rettes til halvårligt.

3. år på STU - der evalueres løbende sammen ned eleven og uddannelsesplanen rettes til halvårligt.

Udarbejdelse af kompetencebevis og støtte til et videre og et så selvstændigt liv som muligt.

Ugens opbygning af Ejerbækgaard STU og lidt om det praktiske:


En en typisk uge på Ejerbækgaard er bygget op efter, at man møder klokken 09:00, hvor der er morgensamling i vores hyggelige pavillion på gården, hvor vi også har skoleundervisning, botræning, kreativt arbejde mm.

Herefter går man ud på gården og passer sine opgaver sammen med den lærer, der er inden for det område, hvor man har en opgave. Det kan være hestene, køerne, maskinerne, landbruget generelt eller noget helt andet. Igennem dagen mødes alle et par gange i pavillionen. Udover at vi hygger os i disse pauser, kan det også være her, at vi har fællesundervisning. Dette kan være inden for dansk, historie, matematik, fysik eller andet som eksempelvis botræning og hygiejne. En stor del af undervisningen foregår også igennem det praktiske arbejde, så vi kan se og forstå teorien, mens vi udfører arbejdet og bruger den teori, vi netop har talt om. Det kan være matematik, der indebærer daglige opgaver på gården, teori vi har læst os til, som vi benytter på hestene eller lign. 
Én gang om ugen er der maddag, hvor en eller flere er med til at lave et fælles måltid, som vi nyder sammen den pågældende dag til frokost. 
Dagene slutter mellem 13:00 og 14:00, alt efter om det er maddag og/eller en dag med ekstra undervisning i pavillionen. 
Derudover følger årets gang i STU også årets gang på gården og landbruget.

Igennem året vil der også være udflugter, hvor vi tager ud og opdager og lærer nyt, eller vi blot tager ud og morer os på fx. kanalrundfart, cykelturer, museumsbesøg, mm. 

Man har selv madpakke med i hverdagene og der er køleskab i pavillionen, hvor man kan have sin mad. Der vil ligeledes være mulighed for at have sit arbejdstøj på gården, hvis det er mest bekvemt for en at kunne skifte på gården.  

Hvis du vil vide mere om dyrene, maskinerne eller landbruget på Ejerbækgaard STU, kan du læse mere her.

Kontaktinformationer:

Pædagogisk leder: Karina Høybye

Økonomisk leder: Ib Larsen

Lokation:

Adresse for Ejerbækgaard STU: 
Nordmarksvej 12, 2680 Solrød Strand
CVR: 36025441

Adressse for Højgaard bofællesskab:
Nordmarksvej 16, 2680 Solrød Strand
CVR: 35802835


Ejerbækgaard STU

&

Højgaard bofællesskab

Ejerbækgaard STU er en STU for dig der ønsker en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse indenfor landbrug og landliv, med grene ud i erhverslivet. Ejerbækgaard er et familiært foretagne, hvor nærvær og tætte relationer er i fokus. 

Højgaard bofællesskab er placeret på nabogården til Ejerbækgaard, Højgaard. Der er plads til seks unge mennesker, hvor der til daglig vil være hjælp med botræning, socialt samvær og en naturlig tilknytning til landlivet og STU'en.